Kvkk Politikamız

ASİL LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA HİZM. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

MÜŞTERİ&MİSAFİR&ZİYARETÇİ& TEDARİKÇİ-İŞ ORTAĞI- GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ

AYDINLATMA METNİ

 

ASİL LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA HİZM. LTD. ŞTİ. (“Asil Lojistik” veya “şirket” olarak anılacaktır.) olarak müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ve Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi (“GDPR”) uyarınca kişisel verileriniz toplanabileceğinden, kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere açıklandığı/aktarıldığı ve hangi amaçlarla açıklandığına ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınıza ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. İş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

İşlenen Kişisel Veriler:

Kimlik Verisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, Pasaport no, Araç plakası, Src belgesi vb,

İletişim Verisi: E-posta adresi, adresi ve telefon numarası,

Görsel ve İşitsel Veri: Ses Kaydı,

Finans Bilgisi: IBAN numarası, vb.

Müşteri işlem Bilgisi: Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş̧ bilgisi, talep bilgisi,

Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler,

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,

 

Veri Konusu Kişi Grubu:

 

Hissedar/Ortak

Tedarikçi Çalışanı

Tedarikçi Yetkilisi

İş Ortağı

Ürün ve Hizmet Alan Kişi

Potansiyel Ürün ve Hizmet Alan Kişi

 

Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz? Hukuki Sebepleri Nelerdir?

 

Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitelerimiz kanalıyla veya e-posta veya diğer yollarla ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada iletişim formunu doldurmanız, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilenler ile aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenebilir.

 

 

 

 • Kanunlarda öngörülmesi
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu,
 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
 • 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği,
 • 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu,

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

 

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek, Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında ve haklarınıza zarar vermeden Şirketimiz tarafından misafirlerin, Ziyaretçilerin hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir.

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerinizi Nerelere Aktarıyoruz?

 

Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, şirket  tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçindeki hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, şirket  Çalışanlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk kişilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir. (Örneğin; UETDRS Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi)

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı ilgili kişinin açık rızasına tabidir.

 

Haklarınız

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 1. Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 3. Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 4. Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 5. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 6. Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 7. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunma Yöntemi?

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik Başvuru Formu ’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Asil Lojistik ve Ulaştırma Hiz. Ltd. Şti. İnönü Mah. Muammer Aksoy Cad. No 93 D: 98 Sefaköy / Küçükçekmece / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

ASİL LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA HİZM. LTD. ŞTİ.

Mersis No: 0086046736700018

Web Adress: http://www.asiltrans.eu/kvkk-politikamiz

E-Mail: istanbul@asiltrans.eu  

Adres: İnönü Mah. Muammer Aksoy Cad. No 93 D: 98 Sefaköy / Küçükçekmece / İstanbul

 

—————————————————————————————————————————

 

ASİL LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA HİZM. LTD. ŞTİ.

LAW ON PROTECTION OF PERSONAL DATA

CUSTOMER&GUEST&VISIT&SUPPLIER-BUSINESS PARTNER- REAL PERSON REPRESENTATIVE

INFORMATION TEXT

 

ASİL LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA HİZM. LTD. ŞTİ. (referred to as “Asil Lojistik” or “company”) protecting the fundamental rights and freedoms of our customers, guests and visitors, as well as protecting the privacy of their private lives, ensuring and protecting information security are among our primary principles; Since your personal data may be collected pursuant to Article 10 of the Personal Data Protection Law No. 6698 (“Law”) and the European Union Data Protection Directive (“GDPR”), the collection method and legal reason for personal data, the purposes for which your personal data is processed by our Company, We have an obligation to inform you about which third parties your personal data is disclosed/transferred to and for what purposes, and your rights that you can exercise as a data owner. Asil Lojistik reserves the right to update this Disclosure on the Protection of Personal Data at any time within the framework of changes that can be made in the current legislation.

The target audience of this text is our customers, suppliers, business partners and employees, shareholders, and natural persons whose personal data are processed.

Processed Personal Data:

 

Identity Data: Name, surname, TR Identity Number, Passport number, Vehicle plate, Src document, etc.

Contact Data: E-mail address, address and telephone number,

Visual and Audio Data: Sound recording

Finance Information: IBAN number, etc.

Customer transaction Information: Call center records, invoice, promissory note, check information, order information, demand information,

Risk Management: Commercial, technical, administrative risks Information processed for the management of the law,

Legal Procedure and Compliance Information: Information in correspondence with judicial authorities, information in the case file,

 

Data Subject Person Group:

 

Shareholder/Partner

Supplier Employee

Supplier Officer

Business Partner

Product and Service Purchaser

Potential Product and Service User

Potential Product and Service User

 

How and for what reasons do we collect your personal data? What are the Legal Reasons?

 

Your personal data; The information you transmit to us through our call center, our corporate website, e-mail or other means, during our business relations, during the signing of commercial contracts and / or during the commercial relationship process, is used as “cookies”, which are used by our computers to automatically recognize you when you visit our website. Provided verbal, written or electronic media, through various channels such as technical communication files (small files placed on your hard drive), physical forms at the time of guest check-in, information transmitted to our facilities via tour operators, travel agencies, GDS reservation systems and other reservations, When you visit our website, filling out the contact form is stored in various ways, such as verbal, written or electronic media, through various channels such as physical forms. (For example, at a trade fair),

 

It can be processed based on the reasons stated in the 5th and 6th articles of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 and the reasons for compliance with the law given below.

 

 • Prevision in laws
 • Turkish Commercial Code No. 6102,
 • Tax Procedure Law No. 213,
 • Law No. 6698 on Protection of Personal Data,
 • Turkish Civil Code No. 4721,
 • Law of Obligations No. 6098,
 • Road Transport Law No. 4925,
 • Road Transport Regulation,
 • Law No. 6502 on the Protection of Consumers,
 • Law on Provincial Administration No. 5442,
 • Regulation of Broadcasts on the Internet and Fighting Against Crimes Committed Through These Broadcasts Law on Recognition
 • Law on Declaring Identity No. 1774,

 

 • Provided that it does not harm the fundamental rights and freedoms of the data subject, data processing is mandatory for the legitimate interests of the data controller. and services and fulfilling the requirements of the contracts you have concluded,
 • It is necessary to fulfill a legal obligation,
 • Data processing is mandatory for the establishment, use or protection of a right,

 

For What Purposes Do We Process Your Personal Data?

 

Your personal data obtained by us in accordance with the law is processed by our Company in order to fulfill our legal obligations, within the scope of the Company’s legitimate interests and without harming your rights. Your personal data will be kept for the maximum period of time required for the purpose for which they are processed or specified in the relevant legislation, and for the statutory limitation periods. The retention period may vary depending on the personal data categories and processing purposes.

 

 • Execution of Emergency Management Processes
 • Execution of Access Authorizations
 • Execution of Activities in Compliance with the Legislation
 • Execution of Finance and Accounting Affairs
 • Follow-up and Execution of Legal Affairs
 • Execution of Communication Activities
 • Execution / Supervision of Business Activities
 • Execution of Occupational Health / Safety Activities
 • Execution of Business Continuity Ensuring Activities
 • Execution of Goods / Services After-Sales Support Services
 • Execution of Goods / Services Sales Processes
 • Execution of Goods / Services Production and Operation Processes
 • Execution of Customer Relationship Management Processes
 • Execution of Storage and Archive Activities
 • Execution of Contract Processes
 • Execution of Risk Management Processes
 • Follow-up of Requests / Complaints
 • Execution of Marketing Processes of Products / Services
 • Ensuring the Security of Movable Property and Resources
 • Ensuring the Security of Data Controller Operations
 • Providing Information to Authorized Persons, Institutions and Organizations
 • Execution of Management Activities

 

Where Do We Transfer Your Personal Data?

Your data is not shared with unrelated third parties. Personal data, limited to the purposes specified in the fourth article of this text, in case one of the conditions in the 2nd paragraph of Article 5 of the Law is met, directly or indirectly by the company to our domestic shareholders, business partners, suppliers, for the execution of business processes in line with the above-mentioned purposes. , Company Employees, Our guests’ personal data is shared with the Police Department in accordance with the Identity Reporting Law; 8 and 9 of the Law, legally authorized public institutions and organizations and legally authorized private legal persons, if requested in accordance with other legal regulations. It can be transferred, provided that the necessary security measures are taken within the framework of the conditions specified in the articles.

In the absence of one of the conditions in paragraph 2 of Article 5 of the Law, the transfer of Personal Data is subject to the express consent of the person concerned.

 

Your rights

 

In accordance with Article 11 of the KVKK, regarding your personal data, provided that you prove your identity;

 

 1. Learning whether your personal data is processed,If your personal data has been processed, requesting information about it,
 2. Learning the purpose of processing your personal data and whether they are used in accordance with the purpose,
 3. Knowing the third parties to whom your personal data is transferred, in the country or abroad,
 4. Requesting correction of your personal data if it is incomplete or incorrectly processed,
 5. Requesting the deletion or destruction of your personal data within the framework of the conditions stipulated in Article 7 of the Law,
 6. Requesting notification of the transactions made pursuant to subparagraphs (d) and (e) above, to the third parties to whom your personal data has been transferred,
 7. Objecting to the emergence of a result against you by analyzing the processed data exclusively through automat ed systems, and
 8. request the compensation of the damage in case you suffer damage due to the unlawful processing of your personal data,

 

Your requests in your application will be concluded free of charge within thirty days at the latest, depending on the nature of the request. However, if the transaction requires a separate cost for the Company, the fee in the tariff determined in the Communiqué on the Procedures and Principles of Application to the Data Controller may be charged by the Personal Data Protection Board.

 

Method of Making a Request in Accordance with the Law on the Protection of Personal Data?

 

Filling the Application Form for your rights listed above in accordance with the instructions, send a signed copy of the form to Asil Lojistik Ve Ulaştırma Hizm. Ltd. Şti. İnönü Mah. Muammer Aksoy Cad. No 93 D: 98 Sefaköy / Küçükçekmece / Istanbul address, you can personally send it with the documents identifying your identity, through a notary public or by other methods specified in the Law. Depending on the nature of your request, your applications will be finalized as soon as possible and within thirty days at the latest; however, in case of additional costs, the Company reserves the right to charge you a fee according to the tariff to be determined by the Personal Data Protection Board.

 

DATA CONTACT INFORMATION

 

ASİL LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA HİZM. LTD. ŞTİ.

Mersis No: 0086046736700018

Web Adress: http://www.asiltrans.eu/kvkk-politikamiz

E-Mail: istanbul@asiltrans.eu   

Adress: İnönü Mah. Muammer Aksoy Cad. No 93 D: 98 Sefaköy / Küçükçekmece / İstanbul

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Yeni Araç Yatırımlarımız Devam Ediyor….

Daha çevreci motorlar ile filomuzu yenilemeye devam ediyoruz…

Yetki Belgelerimiz